TermoDom.pl

Newsletter

Zabudowa z płyt G-K i...

Zabudowa z płyt kartonowo-gipsowych jest bardzo popularnym sposobem wykańczania wnętrz.... więcej

Czy budynek pasywny...

"Co stanowi siłę tej architektury? Na pewno kształt i materiał. Proporcjonalna bryła... więcej

Kominiarz mile...

Sezon grzewczy wymusza dodatkowe przygotowania i przegląd instalacji kominowej. Może nie... więcej

Inne Kredyty Rozporządzenie - Zakres i forma audytu energetycznego

Rozporządzenie - Zakres i forma audytu energetycznego

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło kolejny projekt rozporządzenia w sprawie audytów energetycznych. Dokument określa zakres i formy audytu enenrgetycznego przeprowadzanego przed i po remoncie. Audyt taki umożliwia otrzymanie Premii Termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt styczeń 2008r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia ……………………… 2008 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

 


Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 


Rozdział 1
Przepisy ogólne

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę audytu energetycznego oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
   1) ustawa - ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   2) usprawnienie termomodernizacyjne - działanie techniczne składające się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej i lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii;
   3) wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - zestaw usprawnień termomodernizacyjnych, utworzony przez wykonawcę audytu energetycznego, zwanego dalej „audytorem”;
   4) optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wybrany zgodnie z algorytmem oceny opłacalności, który spełnia wszystkie warunki i kryteria określone w ustawie, przeznaczony do realizacji.

 


Rozdział 2
Forma audytu energetycznego

 

§ 3. 1. Audyt energetyczny opracowuje się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach.
   2. Wszystkie strony (arkusze) poszczególnych części audytu energetycznego oraz załączniki oznacza się kolejną numeracją.
   3. Audyt energetyczny oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.

 


Rozdział 3
Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku

 

§ 4. Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące budynku oraz jego właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierającej:
      a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności: opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
      b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
      c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
      d) charakterystykę energetyczną budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,
      e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji,
      f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
      g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności: rodzaj, typ wentylacji,
      h) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
      i) charakterystykę instalacji gazowej, przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
      j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
   5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   6) wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   8) opisu technicznego i niezbędnych szkiców optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 5. Algorytm, o którym mowa w § 4 pkt. 7, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło:
      a) na pokrycie strat przenikania przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
      b) na przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
   2) krok drugi polegający na:
      a) wyborze, według metody opisanej w pkt. 1 i 2 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych spośród określonych w pkt. 1 lit. a i b,
      b) zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wybranych usprawnień i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów, charakteryzującego każde usprawnienie (SPBT);
   3) krok trzeci polegający na wyborze optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego, według metody opisanej w pkt. 3 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, i zestawieniu usprawnień składających się na optymalny wariant w tabeli 2 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
   4) krok czwarty polegający na wyborze, według metody opisanej w pkt. 4 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5, 6 i 7 tabeli 1 części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. a - kolumna 5, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 4 pkt. 3.

 

§ 6. 1. Audyt energetyczny budynku należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i o tym samym stopniu zużycia, stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, może być opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków.
   2. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje tylko usprawnienia racjonalne dla danego budynku.

 


Rozdział 4
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem, lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden
budynek

 

 § 7. Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące lokalnego źródła ciepła oraz jego właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej charakterystykę konstrukcyjną lokalnego źródła ciepła, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego źródła ciepła, zawierającej:
      a) charakterystykę techniczną lokalnego źródła ciepła, w tym w szczególności: typ, liczbę oraz nominalne parametry techniczne urządzeń wytwarzających lub transformujących ciepło, rodzaj oraz parametry nośnika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
      b) charakterystykę techniczną instalacji lokalnego źródła ciepła, w tym: kotłów, rurociągów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń regulacyjnych, urządzeń oczyszczania spalin, komina, odżużlania, nawęglania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zużycia urządzeń i możliwości wykorzystania istniejących urządzeń w zmodernizowanym źródle,
      c) charakterystykę budynku lokalnego źródła ciepła i jego pomieszczeń, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 pkt. 4,
      d) bilans ciepła lokalnego źródła ciepła, sporządzony według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
   5) oceny stanu technicznego: instalacji oraz budynku lokalnego źródła ciepła, w zakresie istotnym dla wskazania właściwych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
   6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wskazaniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   7) opisu technicznego i niezbędnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 8. Algorytm, o którym mowa w § 7 pkt. 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   2) krok drugi polegający na obliczeniu nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 1 wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   3) krok trzeci polegający na:
      a) sporządzeniu, według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, bilansu ciepła dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, zgodnie z wzorem zawartym w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1;
   4) krok czwarty polegający na:
      a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciepła, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów ekonomicznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt. 1;
   5) krok piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o którym mowa w § 7 pkt. 3.

 


Rozdział 5
Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

 

§ 9. Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej składa się z następujących części:
   1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie z wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia i zawierającej:
      a) szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące lokalnej sieci ciepłowniczej oraz jej właściciela lub zarządcy,
      b) podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,
      c) podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,
      d) spis treści;
   2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnej sieci ciepłowniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
   3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych usprawnień, w tym w szczególności określenie maksymalnej wielkości środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
   4) inwentaryzacji technicznej lokalnej sieci ciepłowniczej, zawierającej:
      a) szczegółową charakterystykę konstrukcyjną sieci, sporządzoną zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
      b) parametry czynnika grzewczego,
      c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
      d) określenie, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej;
   5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień termomodernizacyjnych;
   6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków algorytmu wskazania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej, wraz z odpowiednimi kosztorysami, sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych;
   7) opisu technicznego i niezbędnych szkiców dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

 

§ 10. Algorytm, o którym mowa w § 9 pkt. 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
   1) krok pierwszy polegający na wskazaniu usprawnień termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
   2) krok drugi polegający na obliczeniu nakładów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt. 1 usprawnień termomodernizacyjnych;
   3) krok trzeci polegający na:
      a) obliczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, strat ciepła przez przenikanie dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt. 1,
      b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, efektów energetycznych dla usprawnień termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt. 1;
   4) krok czwarty polegający na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt. 1 usprawnień termomodernizacyjnych, rozumianych jako różnica całkowitych kosztów przesyłania ciepła przed i po wykonaniu usprawnienia;
   5) krok piąty polegający na zestawieniu, zgodnie z wzorem zawartym w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, usprawnień termomodernizacyjnych dla sieci ciepłowniczej uszeregowanych zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT);
   6) krok szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a więc pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli 1 części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy: art. 2 pkt. 1 lit. b - kolumna 4, art. 4 pkt. 1 - kolumna 6, art. 4 pkt. 2 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tej tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o którym mowa w § 9 pkt. 3.

 


Rozdział 6
Przepis końcowy

 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2157 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

 

 

 


Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2008 r., (poz. )

 

Załącznik nr 1

część 1

 

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku

                              

1.2 Rok budowy

                             

 1.3 Właściciel lub zarządca*)
(nazwa lub imię i nazwisko, adres)


*) – niepotrzebne skreślić

 

 


ul.                   nr
kod     miejscowość

tel.

fax.

1.4 Adres budynku

ul.                          nr
kod         miejscowość

powiat    województwo

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:

 

 

 

 

3. Imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

 

 

 

 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

 Lp.

 Imię i nazwisko

 Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego

 Posiadane kwalifikacje (w tym ew. uprawnienia)

1.

2.

3.

     
5. Miejscowość                                   data wykonania opracowania:
6. Spis treści

1.                                                                      str.
2.                                                                      str.
3.                                                                      str.
4.                                                                      str.
5.                                                                      str.
6.                                                                      str.
7.                                                                      str.
8.                                                                      str.
9.                                                                      str.
10.                                                                    str.


 
TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *)

1. Dane ogólne    
1. Konstrukcja/technologia budynku   
2. Liczba kondygnacji   
3. Kubatura części ogrzewanej [m3 ]   
4. Powierzchnia netto budynku [m2 ]   
5. Powierzchnia użytkowa mieszkalnej [m2 ]   
6. Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m2]   
7. Liczba mieszkań   
8. Liczba osób użytkujących budynek   
9. Sposób przygotowania ciepłej wody   
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku   
11. Współczynnik kształtu A/V [1/m ]   
12. Inne dane charakteryzujące budynek     
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2K)]

Stan przed termomodernizacją

 Stan po termomodernizacji

1. Ściany zewnętrzne    
2. Dach/stropodach    
3. Strop piwnicy    
4. Okna    
5. Drzwi/bramy    
6. Inne    
3. Sprawności składowe systemu grzewczego
1.  Sprawność wytwarzania    
2.  Sprawność przesyłania    
3.  Sprawność regulacji    
4. Sprawność wykorzystania    
5. Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia    
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby    
4. Charakterystyka systemu wentylacji  
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna)    
2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza    
3.  Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]    
4.  Liczba wymian [1/h]    
5. Charakterystyka energetyczna budynku  
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]    
2.  Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]    
3.   Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]    
4.  Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]    
5.  Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok]    
6.  Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]    
7. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]    
8. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]    
9. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z Uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)]    
6 Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1.  Cena za 1GJ na ogrzewanie**) [zł]    
2.  Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc***) [zł]    
3.  Opłata za podgrzanie 1 m3 wody użytkowej **) [zł]    
4.  Opłata 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc***) [zł]    
5.  Opłata za ogrzanie 1 m2 pow. użytkowej [zł]    
6.  Opłata abonamentowa [zł]    
7. Inne [zł]    
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego   
Planowana suma kredytu [zł]   Miesięczna  rata spłaty kredytu wraz z odsetkami [zł]  
Oprocentowanie kredytu [%]   Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]  
Okres kredytowania [lata]   Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]  
*) - dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku
**) - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii
***) - stała opłata miesięczna  związana z dystrybucją i przesyłem energii


 
część 2

 

TABELA 1. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE USPRAWNIENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp. 

Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Planowane koszty robót [zł]

SPBT [lata]

1

2

3

4

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

n-1

 

 

 

n

     


TABELA 2. RODZAJE USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Rodzaje usprawnień termomodernizacyjnych

Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w *)

1

2

Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła  nw =
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających  np =
Regulacji systemu grzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej  nr =
Wykorzystania ciepła, np. zastosowanie ogrzewania podłogowego  ne =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia  wt =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby  wd =
Sprawność całkowita systemu grzewczego

 nw np nr ne =

*) - przyjmuje się z tabel 2-6 znajdujących się w części 3.


 

Zobacz także:

Fundusz Termomodernizacyjny

Jak uzyskać kredyt termomodernizacyjny?

Kredyt Bank

WBK

PKO BP

ING Bank Śląski

Ocena efektywności termomodernizacji

Citroen w garażu domu...

Nie samą pracą człowiek żyje. Trzeba mieć hobby, odskocznię od codzienności. I taką... więcej

Działanie ustawy

Jaki jest cel wprowadzenia ustawy i jakie będą korzyści z certyfikacji budynków? więcej

Lista Doradców...

Nowa baza specjalistów dostępna w serwisie - Doradcy Energetyczni TermoDom.pl .... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy