TermoDom.pl

Newsletter

Uczelnie szkolące...

Poniżej prezentujemy aktualny wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki... więcej

Dr Ludomir Duda

Dr Ludomir Duda, termodynamik absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkunastu patentów... więcej

Jakie informacje...

Nieszczelne okna, błędy wykonawcze przy wykonywaniu docieplenia. Jakie jeszcze informacje... więcej

Środki i technologie energooszczędne w Japonii

Środki i technologie energooszczędne w Japonii

Efektywność energetyczna jest obecnie koniecznością. Wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i konkurencyjnością gospodarki.

Tym bardziej jest interesujące, jak z efektywnością energetyczną radzą sobie inni. W czerwcu br. odbyło się seminarium „Polsko-Japońskie Partnerstwo na rzecz Efektywności Energetycznej”. Redakcję „Elektroinstalatora” zainteresował referat „Środki i technologie energooszczędne Japonii” wygłoszony przez Pana Yoshitaka Ushio z Japońskiego Centrum Poszanowania Energii. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia z tego referatu, które, naszym zdaniem, powinny być interesujące dla czytelników.

 


Instrumenty służące energooszczędności

 

Ustawa o poszanowaniu energii wyznacza cel zmniejszenia energochłonności w przemyśle japońskim o 1% rocznie. Zakłady energochłonne mają obowiązek prowadzić system zarządzania energią uwzględniający średnioterminowe plany poszanowania energii i raportowanie jej wykorzystania. W przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych promuje się energooszczędne urządzenia lub rozwiązania jak np. systemy zarządzania budynkami. Informacja o energooszczędnych rozwiązaniach obejmuje publikacje, doradztwo, edukację w szkołach oraz system etykietowania dostarczający konsumentom informację o energooszczędnych urządzeniach AGD i o samochodach osobowych.

 

Część urządzeń podlega regulacjom w zakresie energooszczędności. Tworzy się kryteria oceny racjonalnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach. Racjonalizuje się więc np. przemianę ciepła w energię elektryczną. Regulacji podlegają urządzenia do produkcji energii elektrycznej i związane z gospodarką skojarzoną. Zapobiega się stratom ciepła w wyniku promieniowania, przewodzenia i oporu zwracając uwagę na termoizolacje urządzeń grzewczych i rurociągów oraz stosując odpowiednie transformatory. Racjonalizuje się również przemianę energii elektrycznej w pracę mechaniczną czy ciepło kontrolując sprężarki, urządzenia chłodnicze, pompy, wentylatory, oświetlenie itp. Ważne są również działania samego przemysłu, który wdraża ekologiczny plan działania o nazwie KEIDANREN. Cel na rok 2010 to emisja CO2 utrzymana poniżej poziomu emisji w roku 1990. Jednocześnie zakłada się zmniejszenia zużycia energii 10% poniżej poziomu z roku 1990 oraz ograniczenie odpadów produkcyjnych. W planie uczestniczy 35 sektorów przemysłowych (82% ogółu). Implementacja planu odbywa się z pomocą branżowych organizacji technicznych. Dla przykładu Japońskie Stowarzyszenie Producentów Kabli zakłada m. in. zwiększenie stopnia recyklingu przez koordynację z innymi gałęziami przemysłu, wykorzystywanie energii traconej na biegu jałowym, promowanie redukcji odpadów i rozwijanie produktów, które mogą być łatwo przetwarzane. Stowarzyszenie producentów elektrotechnicznych (głównie maszyny elektryczne) zakłada rozwój i rozpowszechnianie energooszczędnych urządzeń AGD; szczególnie efektywność urządzeń chłodniczych jest zwiększana, a sam sprzęt będzie łatwy do recyklingu. Zakłada się rozwiązanie problemu recyklingu odpadów alkalicznych i z tworzyw sztucznych, których odzysk na początku opisywanej akcji był bardzo niski. Stowarzyszenie proponuje kooperację międzygałęziową, standaryzację używanych materiałów i redukcję ilości używanych niebezpiecznych substancji. Zakładane jest zwiększenie efektywności baterii słonecznych i rozwój konstrukcji generatorów na paliwa niekopalne.

 


Strategia „przelewu”

 

Ogłoszona w czerwcu 2002 r. strategia służy upowszechnianiu i promocji technologii energooszczędnych mogących sprostać potrzebom różnych sektorów i dziedzin. Zastosowanie i upowszechnianie technologii energooszczędnych w nowych dziedzinach przynosi korzyści w postaci niższych kosztów, krótszego czasu cyklu rozwojowego i szybszych efektów. Praktyka pokazuje, że technologie energooszczędne już istnieją, a przelanie ich na nowe obszary zastosowań przynosi natychmiastowy wzrost efektywności energetycznej.


Technologiami stwarzającymi duże możliwości dla strategii „przelewu” są np.:
– systemy zarządzania i wizualizacji zużycia energii pozwalające na zrozumienie aktualnej sytuacji w gospodarce energetycznej, wykorzystanie nadmiaru energii,
– rozwój gospodarki skojarzonej, poprawa metod eksploatacji, wzrost stopnia wykorzystania,
– modernizacja urządzeń lub zastąpienie ich urządzeniami wysokosprawnymi,
– energooszczędność w systemach klimatyzacyjnych,
– wzajemne wykorzystanie ciepła odpadowego i odpadów w sąsiadujących zakładach,
– redukcja zużycia energii niezależnego od produkcji.

 


Najnowsze technologie energooszczędne upowszechniane w Japonii

 

Do takich technologii należą systemy komputerowego zarządzania energią. W warunkach przemysłowych istotne jest opomiarowanie wszystkich procesów technologicznych dla zrozumienia i sterowania systemami zużywającymi energię. W budynkach są to głównie systemy zarządzania energią elektryczną, które pozwalają na monitoring warunków w pomieszczeniach przy użyciu czujników i optymalną eksploatację oświetlenia i klimatyzacji stosownie do warunków w pomieszczeniu. Trwają również prace nad technologią zarządzania popytem na energię w budynkach mieszkalnych w tym optymalną pracę urządzeń AGD (klimatyzatory, wentylatory, lodówki, pompy ciepła) i inne (żaluzje) oraz monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym.

 

Gospodarka skojarzona jest znanym rozwiązaniem podnoszącym sprawność elektrowni. Wyzwaniem przyszłości jest rozwój małych wysokosprawnych silników i turbin gazowych. Ogniwa paliwowe cechujące się wysoką sprawnością produkcji energii elektrycznej i produkcją ciepła mogą stać się bardzo wydajnymi układami skojarzonymi jeśli ich koszt zostanie obniżony. Gospodarka skojarzona ma szczególne znaczenia dla wzmożenia konkurencyjności kompleksów przemysłowych. Chodzi tu o zagospodarowanie ciepła odpadowego przez inne zakłady. W ten sposób mogą powstawać ekologiczne kompleksy przemysłowe z „produkcją zintegrowaną”, produkujące energię elektryczną i surowce z paliwa, ciepła odpadowego i odpadów.

 


Program Top Runner

 

Służy poprawie efektywności energetycznej, a polega na tym, że jako przyszłe normy energooszczędności pojazdów i urządzeń elektrycznych przyjmuje się wartości dokładnie takie same lub wyższe niż najlepsze wartości osiągane przez produkty danej kategorii obecnie dostępne na rynku. Prawo o poszanowaniu energii w Japonii określa normy energooszczędności dla urządzeń elektrycznych i pojazdów zgodnie z metodą Top Runner. Zgodność z normą ocenia się na podstawie średniej ważonej dla danej kategorii produktu danego producenta. Tym programem objęte jest 21 grup produktów w tym klimatyzatory, oświetlenie jarzeniowe, transformatory.

 

 

Frontrunner – rozwój technologii poszanowania energii

 

W Japonii opracowuje się program pozytywnego cyklu innowacji technologicznych w zakresie poszanowania energii i reform systemu społecznego, który obejmuje:
– opracowanie strategii technologii poszanowania energii;
– podejście oparte na wzorcach sektorowych i aktywnym tworzeniu początkowego popytu;
– tworzenie mechanizmów umożliwiających docenienie przez rynek inwestycji przynoszących oszczędności energii;
– rozwój miast i obszarów energooszczędnych.


Przyjęto pięć obszarów strategii technologii poszanowania energii:
– superspalanie – rezygnacja z technologii spalania lub poprawa jej efektywności;
– przezwyciężanie ograniczeń w wykorzystaniu nadwyżek energii np. technologia transportu ciepła odpadowego do odległych obszarów w celu jego skutecznego wykorzystania;
– przyszłościowe urządzenia energooszczędne – poprawa efektywności półprzewodników;
– energooszczędna przestrzeń życiowa – wprowadzenie wysokosprawnych urządzeń i technologii informatycznych zmieniających styl życia;
– zaawansowane społeczeństwo mobilne – poprawa efektywności środków transportu i ich lepsze wykorzystanie.

 

Wymienione w artykule działania w zakresie poszanowania energii powodują, że zużycie energii pierwotnej w przeliczeniu na PKB w Japonii jest najniższe na świecie. Dla przykładu, energochłonność w hutach żelaza i stali jest w Unii Europejskiej 10% wyższa niż w Japonii, a w USA nawet 20% wyższa. Innym przykładem może być zużycie energii elektrycznej w produkcji wodorotlenku sodu metodą dysocjacji, które w Europie Zachodniej jest do 20% wyższe niż w Japonii. Energochłonność produkcji blachy aluminiowej jest na świecie 27% wyższe niż w Japonii. To samo dotyczy produkcji miedzi elektrolitycznej – energochłonność w Europie jest 30% wyższa niż w Japonii.


autor: Andrzej Kieliszek

          Elektroinstalator 9/2007

 

 

Zobacz także:

Co to znaczy dom energooszczędny?

Budownictwo energooszczędne

Kategorie budynków

EPBD w Europie

Wybrane wartości dopuszczalne współczynnika U

Zasady energooszczędnści

Jakość energetyczna budynku

Dyrektywa EPBD

 

 

15-02-2008
Poprzednia aktualność Następna aktualność
Zobacz więcej wiadomości

Uwarunkowania...

Standardy energooszczędności budynków znacznie zmieniały się w ostatnich dekadach... więcej

Komfort cieplny...

Komfort cieplny człowieka przebywającego w pomieszczeniu oznacza stan zadowolenia... więcej

Informacje ogólne

Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry przedsięwzięcia... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy